Cart 0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.summerup.pl

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest BRUNO NOWI Anna Wiśniowska z siedzibą w: 33-311 Wielogłowy 152 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem REGON: 122960116, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7343231843. 

§ 1. DEFINICJE

1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.summerup.pl z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;
2. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie jest kompletowane, wydane przewoźnikowi i dostarczone na wskazany przez Klienta adres;
3. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);
4. Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;
5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą czynności prawne niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
7. Towar – produkt wskazany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie; obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter informacyjny;
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu;
9. Koszyk- integralna część Sklepu Internetowego i systemu zakupowego, w której Klient zatwierdza warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość Towarów oraz dane do dostawy;
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski sprzedaż detaliczna Towarów, w szczególności odzieży i akcesoriów, przez Internet. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w szczególności w formie udostępniania funkcjonalności Sklepu, w tym interaktywnego formularza składania Zamówienia.
3. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
5. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet
b) zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript,
c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
d) rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
7. Klienta obowiązuje zakaz:
a) dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
b) działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
8. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
9. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim lub angielskim.

§ 3. ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godziny 8.00-14.00.
2. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż przy zakładce Koszyk zmienia się wskaźnik Towarów, a po wejściu w nią, Towary znajdują się na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.
3. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, poprzez kliknięcie w pole „Dalej”, Klient wskazuje w formularzu dane do przesyłki.
4. Po uzupełnieniu danych do przesyłki, poprzez kliknięcie w pole „Dalej”, każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie w celu potwierdzenia Zamówienia tj. suma całkowita i informacje szczegółowe danych do przesyłki. Zamówienie jest przesłane do Sprzedawcy dopiero w momencie uaktywnienia przycisku „Zapłać”.
5. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zapłać”, istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji.
6. Po tym, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny telefoniczny kontakt ze Sprzedawcą.
7. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, oraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
8. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy.
10. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego oraz dołączane jest do wysyłanego Towaru.
11. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia, klient może zażądać: częściowej realizacji Zamówienia, anulowania całości Zamówienia i zwrotu przedpłaty, wstrzymania realizacji Zamówienia do chwili skompletowania brakującego Towaru.

§ 4. CENY I PŁATNOŚCI

1. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich lub w euro i nie zawierają kosztów przesyłki, które zależne są od wyboru kraju dostarczenia Towaru dokonanego podczas kompletowania Zamówienia przez Klienta.
2. Cena wiążąca wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy, poprzez uaktywnienie przycisku „Zapłać”.

3. Następnie pojawi się numer zamówienia, oraz kwota i numer konta bankowego na który trzeba dokonać przelew bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia klienta.
4. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia.
5. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany w § 3. Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.
6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.

§ 5. WYSYŁKA

1. Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia.
2. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
3. Przesyłki dostarcza Poczta Polska oraz zewnętrzna firma kurierska.

4. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi od 2-5 Dni Roboczych, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w ust. 11 niniejszego paragrafu. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty i liczona jest od nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.

5. Klient ponosi koszt dostawy, zgodny z cennikiem przewoźnika.
6. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient, koszt ten doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.
7. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. 

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, wypełniając formularz zwrotu, który jest dostępny na stronie Sklepu internetowego, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Konsumenta e-maila potwierdzającego dokonanie zakupu i wysłanie artykułu.
2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie w formie elektronicznej formularza zwrotu przed jego upływem. Formularz dostępny jest na naszej stronie w zakładce zwroty.
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co zostało świadczone przez Sklep i Klienta, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Uznaje się, iż zerwanie metki nie mieści się w takich granicach.

4. Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Sprzedawca. Zwrot Towaru jednak musi dotrzeć do Sklepu, którego adres jest w zakładce kontakt, nie później niż 17 dni od daty otrzymania przez Konsumenta e-maila potwierdzającego dokonanie zakupu i wysłanie artykułu do Klienta.

5. Klient ma obowiązek dołączenia do zwracanego Towaru dowodu zakupu oraz oryginału formularza zwrotu.

6. Zwrot Towaru jest możliwy w stanie niezmienionym.

7. Klient otrzymuje zwrot pieniędzy (cena towaru + przesyłka) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru, dowodu zakupu, oraz oryginału formularza zwrotu.

8. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.

§ 7. REKLAMACJA

1. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć reklamację.
2. Reklamacja przysługuje Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
3. Klient traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 (dwóch) lat od wydania tego Towaru Klientowi.
5. Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany w Kontakcie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym.
6. Zgłoszenie reklamacyjne w szczególności powinno zawierać: dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, w szczególności adres e-mail i numer telefonu, datę zawarcia umowy sprzedaży, zapłaconą kwotę i metodę płatności, przyczynę reklamacji, ewentualnie żądany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji.
7. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni rozpatrzy reklamację Towaru.
8. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

§ 8. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Klientów może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji przepisów prawa,
b) realizacji Zamówienia, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
c) działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.
4. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.
5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ust. 4).
6. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.
8. Dane udostępniane są jedynie w celu realizacji Zamówienia i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej i firmie świadczącej usługi księgowe). Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
9. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.
10. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,
b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
11. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
12. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
13. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
14. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Klienta wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
15. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
16. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klientów.

§ 9. ZMIANA REGULAMINU 

1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych.
2. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu i przyczynie takiej zmiany w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 dni przed wejściem jego w życie.
3. Klient ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.
4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
3. Określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Data opublikowania regulaminu: 01 stycznia 2018r.

Produkt został dodany do koszyka